Forventninger til forældresamarbejdet på Landsgrav Friskole

En af hjørnestenene i den grundtvig-koldske friskoletradition er det forpligtende fællesskab. Vi er - forældre, børn og personale - forpligtede på hinanden i et fælles projekt med at skabe en skole, hvor alle børn trives og lærer.

Vi forventer generelt et højt engagement fra forældrenes side. Når I som forældre engagerer jer i skolen og dens liv, oplever jeres børn også, at skolen er vigtigt.

Vi ønsker at danne jeres børn til at blive ansvarlige og livsduelige mennesker, der kan tage ansvar for sig selv og for hinanden. De voksne på skolen - både personale og forældre – er i den sammenhæng de vigtigste rollemodeller for børnene. Gennem vores fælles engagement oplever børnene værdien af et stærkt fællesskab, hvor man ikke kun "tager", men i høj grad også "giver" til alles fælles bedste.

Vi forventer:

Kommunikation

Fordi det gensidige samarbejde mellem skolen og forældre altid bør foregå i en positiv forventning om en tillidsfuld dialog, henstiller vi til, at man ved undren eller kritik, retter direkte henvendelse til den eller de parter, som det omhandler.

Vi tilstræber, at man altid taler med og om hinanden i en god tone. Åbenhed og nysgerrighed på andres holdninger og oplevelser er en forudsætning for det gode samarbejde i forældregruppen og mellem skole og hjem. Er man ikke enig i de beslutninger, der træffes, bør man stadig i tale og ord bakke op om fællesskabet og omtale modparten med respekt.

Forældreintra bruges til kommunikation mellem skole og hjem. Ved sygdom eller andet fravær brugers kontaktbogen i intra. Forældreintra kan også bruges til kommunikation forældrene imellem, fx information om klassearrangementer og lignende.

Forældreintra er ikke  velegnet som debat- eller diskussionsforum. Har man et ønske om at debattere et vigtigt emne med klassens forældre, kan man bede klasselæreren om at sætte punktet på dagsorden ved forældremødet.

Personalet er dagligt på intra, og man kan forvente en svartid på max to hverdage. Forældre har pligt til at holde sig orienteret på intra dagligt. Nyhedsbreve med info om skolens liv, beskeder fra lærere, opslag og tilmeldinger til arrangementer finder alt sammen sted via intra.    

Elevintra bruges til kommunikation mellem lærere og elever. Eleverne fra mellemtrinnet og op skal selv kunne holder sig orienteret om lektier og ugeplaner på elevintra.

Skolehjemsamtaler afholdes to gange årligt. I foråret 2017 er vi begyndt at anvende VækstModellen som ramme om skolehjemsamtalerne. Modellen lægger op til en samtale, hvor både elev, forældre og lærere er deltagende og i dialog. Man tager udgangspunkt i det der går godt, hvorefter man taler om det, der udfordrer. Når man går fra samtalen, har man indgået fælles aftaler om, hvad der skal være fokus på i den kommende tid.     

Facebookgrupper kan være et udmærket sted at dele billeder. Forældregrupper er velkomne til selv at oprette Facebookgrupper, hvor de kan dele billeder fra klassearrangementer. Det er skolens holdning, at øvrig kommunikation går gennem intra af hensyn til de forældre, som ikke er på Facebook. Forældrene skal selv administrere denne gruppe, men klasselæreren kan inviteres med.

Lærere i overbygningen kan oprette en Facebookgruppe for klassen, hvori der kan deles billeder fra klassens fælles oplevelser på lejrskoler og lignende.