Ryge- og rusmiddelpolitik på Landsgrav Friskole

På Landsgrav Friskole har alle ansatte pligt til at være opmærksomme og reagere på signaler hos elever og personale, der kan tolkes som udtryk for et begyndende eller igangværende misbrug. Får en medarbejde på skolen mistanke om misbrug sættes handleplan i gang, som beskrevet i skolens interne personalehåndbog.

Det er ikke under nogen form tilladt for skolens elever at anvende eller opbevare rusmidler i skoletiden (alkohol, euforiserende stoffer, snustobak og lignende).

Det er ikke tilladt for elever at drikke alkohol eller indtage andre rusmidler i skoletiden, hverken på skolens område eller på ekskursioner og lejrskoler. Ved brud på dette hjemsendes eleven øjeblikkeligt – dette gælder også ved lejrskoler i udlandet. Hjemsendelse bliver fulgt af mindst to dages tænkepause, hvorefter elev og forældre indkaldes til samtale, inden eleven får lov til at fortsætte sin skolegang på Landsgrav. 

I slutningen af 6. klasse eller i begyndelsen af 7. klasse tages punktet ”alkoholpolitik” op på forældremødet med henblik på, at klassens forældre har en fælles holdning til indtag af alkohol ved fester i klasseregi.

Det tilrådes fra sundhedsmyndighedernes side, at unges alkoholdebut udskydes så langt det er muligt, og vi finder det nødvendigt, at der i forældregruppen er en fælles opbakning til at holde igen med at fremme en festkultur, der involverer alkohol.    

Det er ikke tilladt for nogen at ryge på skolens område.

Det er ikke tilladt for elever at ryge i skoletiden, hverken på skolens område eller uden for skolens område. Rygning på lejrskoler, ture ud af huset og ekskursioner er derfor heller ikke tilladt.

Skolens rygepolitik skal sikre, at ingen – hverken elever eller ansatte – udsættes for passiv rygning.


Der stilles følgende konsekvensrække i udsigt ved rygning eller indtagelse af rusmidler i skoletiden: 

 

Trin 1: Samtale mellem elev og skoleleder og evt. orientering til forældrene.  

Trin 2: Samtale mellem elev, forældre og skoleleder, evt. lærer.

Trin 3: Elev sendes hjem på en uges tænkepause.

Trin 4: Elev meldes ud af skolen. 

Med rygning menes også e-cigaretter.