Praktik i SFO på Landsgrav Friskole
 
 
Bekendtgørelsens tekst § 14: ”Praktikstedet udarbejder en praktikstedsbeskrivelse, der skal inde­holde følgende:
1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder.
2) Uddannelsesplan for de tre praktikperioder i overensstemmelse med bilag 7 og 8 med angivelse af relevant litteratur, specialiseringsmuligheder, organisering af praktikvejledning og af kontakt til uddannelsesinstitutionen. Uddannelsesplanen kan udarbejdes i samarbejde med uddannelses­in­sti­tu­tionen”.
 
 
 
Praktikstedsbeskrivelsen består af 5 dokumenter:
 
1.     Praktikstedsbeskrivelse – Beskrivelse af praktikstedet
2.     Praktikstedsbeskrivelse – Uddannelsesplan for første praktikperiode
3.     Praktikstedsbeskrivelse – Uddannelsesplan for anden praktikperiode
4.     Praktikstedsbeskrivelse – Uddannelsesplan for tredje praktikperiode
5.     Praktikstedsbeskrivelse – Liniefag og specialisering
 
 

 

Beskrivelse af praktiksted
1)Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder.
Institutionens navn:
Landsgrav Friskole skolefritidsordningen
Adresse:
Bagervej 5 , 4200 Slagelse
Tlf.:
58 52 33 44
E-mailadresse:
Hjemmesideadresse:
www.landsgravfriskole.dk
Åbningstider:
Skoledage 6:30 - 8:15 / 12:20-17.00
Skoleferien 7:30 – 16:00
Institutionsleder:
Skoleleder Patrizia Lindstrøm
Fysiske rammer, ude og inde:
Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet)
Institutionen / skolen ligger i udkanten af Slagelse, men ikke længere end vi kan benytte byens faciliteter. Samtidig let adgang til div. busser i forbindelse med udflugter.
Indendørs : Vi har til huse i en tilbygning opå skolens indskoling. Derudover råder vi over en dejlig idrætshal, og vi kan benytte skolens musiklokale.
Udendørs : Vi har sammen med skolen et stort udendørs legeområde med boldbane og bålhytte.
Antal børn/unge/voksne:
Vi har mellem 70 og 90 børn i SFO
Aldersgruppe:
Bh.kl.- 4.kl.
Beskrivelse af målgruppen:
SFO-børn.
Indsatsområder/ aktuelle projekter:
 Samarbejde skole / SFO
Arbejdsmetoder:
Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og begrundelser herfor.
Som lille skole , med blot et enkelt spor, er det særligt vigtigt at knytte relationer på tværs af klasserne. Her har SFO en opgave.
Den gode fællesoplevelse , i form af halloweenarr. musical , koloni og fælleslege i det daglige er højt vægtet hos os . Netop for at styrke samværet børnene imellem. Derudover lægger vi vægt på at det er børnenes fritid vi varetager. Der skal være mulighed for at lege på egne præmisser . Det er gennem legen de udvikler sociale kompetencer.
Tværprofessionelt samarbejde:
Faggrupper som institutionen samarbejder med.
Vi samarbejder med skolen / talepædagog / skolepsykolog.
Personalegruppens sammensætning:
En håndfuld ansatte bestående af pædagoger og pædagogmedhjælpere.
 
 
 
 
2. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE:
Første praktikperiode
Tema: Den pædagogiske relation
 
Faglige kompetencemål
”Målet er at den studerende kan
a) indgå i praktikstedets daglige praksis
b) indgå i og udvikle betydende relationer
færdigheder og støtte andres evne til etablering af relationer
c) deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af pædagogiske processer
d) opsamle og reflektere over erfaringer fra praksis
e) begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen praksis og
f) demonstrere personlig indsigt om egne relationsmæssige forudsætninger og sociale færdigheder”
 

 

Uddannelsesplan første praktikperiode
Centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF)
Hvordan kan og skal den stu­derende arbejde med CKFérne for at opnå de faglige kompe­tenc­e­mål?
Hvordan ser det ud i praksis? (Gerne eksempler)
 
a)Samspil og relationer mellem deltagerne i den pædagogiske proces
 
b)Samspilprocessers betydning for den enkeltes livskvalitet og udvikling, herunder egen indflydelse på og betydning for relationen
 
c)Kommunikation, samspil og konflikter i relationen
 
d)Magt og etik i relationer
 
 
 
Vores forventninger til dig som studerende :
-         At du benytter dig af at være studerende
-         Udviser ansvarlighed
-         At du udviser interesse ,-og spørger hvis du undres
-         At du deltager i relevante møder
-         At du har et fast punkt på dagsordenen til personalemøderne.
-         At du fører dagbog, som senere kan diskuteres i vejningstimerne.
-         At du har læst faglitteratur som præcis omhandler SFO og SFO børn
-         At du planlægger et pædagogisk forløb, hvor nøgleordene er iagttagelse og beskrivelse.
-         At du i samarbejde med praktikvejlederen , er ansvarlig for tilrettelæggelsen af vejledningstimerne , og at du skriver dagsorden og referat til hver vejledningstime.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvad kan en studerende lære på praktikstedet?
Indblik i et barne liv fra bh.kl til 4. kl. lærer at forholde sig til børn i hele aldersintervallet.
Lære at være en del af en lille arbejdsplads, hvor hver enkelt medarbejder har mange funktioner. Et friskolemiljø som præges af handlekraft og grundighed.
Vi betragter det at have studerende som et fælles anliggende, og vi ønsker at skabe et læringsmiljø / uddannelsesmiljø, hvor samarbejde og vidensdeling er højt prioriteret.
De studerende skal have adgang til mange forskellige forståelser, forklaringer og meninger.
Hvordan?
(uddyb ovenstående spørgsmål)
Det er for os at se vigtigt at den studerende har adgang til inklusion i et reelt eksisterende arbejdsfællesskab, hvor de bliver sat overfor opgaver der har betydning i den forstand at den studerende får en oplevelse af, at det jeg gør giver mig mening, og gør en positiv forskel for de børn jeg skal tage mig af.
Hvordan støtte den studerendes læring på praktikstedet?
Rammer for forbesøg, introduktionsforløb, udarbejdelse af læringsmål, vejledning, supervision og eva­luering, vedligeholdelse af praktikdokument, skriftlighed og refleksion
1.besøg
Den studerende vises rundt og præsenteres for det øvrige personale og børn. Nyttige informationer og nyhedsbrev udleveres.
 
Vi snakker om :
Personaleforhold / tavshedspligt
Daglig rytme / aktiviteter i huset
Diverse møder
Rygepolitik / alkoholpolitik
Gensidige forventninger
Spørgsmål.
 
2.besøg
Den studerende medbringer sin foreløbige målformulering og denne drøftes.
Samarbejdsaftale og straffeattest underskrives
Mødeplan udleveres
Spørgsmål
Litteratur
Foto
 
Hvad kan den studerende forvente af praktikstedet under praktikken.
At din vejleder er synlig og støttende
Konstruktiv ris og ros
At vi er med på nye udfordringer
Et godt personale samarbejde
Vejledning en time ugentligt
 
 
 
 
 
 
 
 
Anbefaling af faglitteratur
 
Institutionslederens og praktikvejlederens opgaver i forhold til praktikuddannelsen (herunder organisering af vejledningstimer og samarbejde med uddannelsesinstitutionen)
Lederen giver mulighed for afholdelse af vejledningstimer .
Praktikvejleder informerer leder om indkald og andre ønsker / aktiviteter i forbindelse med studiet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE:
Anden praktikperiode
Tema: Den pædagogiske institution
Faglige kompetencemål
”Målet er at den studerende kan
a) indgå i og bidrage til tilrettelæggelsen og organiseringen af det daglige pædagogiske arbejde
b) deltage i udviklings- og forandringsprocesser
c) planlægge, gennemføre, dokumenterer og evaluere pædagogiske processer
d) dokumentere og formidle pædagogisk praksis og
e) begrunde og forholde sig etisk og kritisk reflekterende til egen og praktikstedets praksis og
f)demonstrere personlige indsigt om egne relationsmæssige forudsætninger og sociale færdigheder”
 

 

              Uddannelsesplan anden praktikperiode
Centrale kundskabs- og færdighedsområder (CKF)
Hvordan kan og skal den studerende arbejde med CKFérne for at opnå de faglige kompetencemål?
Hvordan ser det ud i praksis?
(Gerne eksempler)
 
a)Pædagogisk praksis som samfundsmæssig institution og offentligt anliggende
 
b)Institutionel omsorg, opdragelse og udvikling
 
c)Institutionaliseringens betydning for brugere og udøvere af pædagogisk praksis i lyset af de kulturelle og samfundsmæssige vilkår
 
d)Praktikstedets Organisation, kultur og ledelse
 
e)Internt og eksternt samarbejde
 
f)Magt og etik i den institutionelle ramme
 
 
Vores forventninger til dig som studerende :
-         At du benytter dig af at være studerende
-         Udviser ansvarlighed
-         At du udviser interesse ,-og spørger hvis du undres
-         At du deltager i relevante møder
-         At du har et fast punkt på dagsordenen til personalemøderne.
-         At du fører dagbog, som senere kan diskuteres i vejningstimerne.
-         At du har læst faglitteratur som præcis omhandler SFO og SFO børn
-         At du planlægger et pædagogisk forløb, hvor nøgleordene er iagttagelse og beskrivelse.
-         At du i samarbejde med praktikvejlederen , er ansvarlig for tilrettelæggelsen af vejledningstimerne , og at du skriver dagsorden og referat til hver vejledningstime.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvad kan en studerende lære på praktikstedet?
Indblik i et barne liv fra bh.kl til 4. kl. lærer at forholde sig til børn i hele aldersintervallet.
Lære at være en del af en lille arbejdsplads, hvor hver enkelt medarbejder har mange funktioner. Et friskolemiljø som præges af handlekraft og grundighed.
Vi betragter det at have studerende som et fælles anliggende, og vi ønsker at skabe et læringsmiljø / uddannelsesmiljø, hvor samarbejde og vidensdeling er højt prioriteret.
De studerende skal have adgang til mange forskellige forståelser, forklaringer og meninger.
Hvordan?
(Uddyb ovenstående spørgsmål)
Det er for os at se vigtigt at den studerende har adgang til inklusion i et reelt eksisterende arbejdsfællesskab, hvor de bliver sat overfor opgaver der har betydning i den forstand at den studerende får en oplevelse af, at det jeg gør giver mig mening, og gør en positiv forskel for de børn jeg skal tage mig af.
Hvordan støtte den studerendes læring på praktikstedet?
Rammer for forbesøg, introduktionsforløb, udarbejdelse af læringsmål, vejledning, supervision og evaluering, vedligeholdelse af praktikdokument, skriftlighed og refleksion
1.besøg
Den studerende vises rundt og præsenteres for det øvrige personale og børn. Nyttige informationer og nyhedsbrev udleveres.
 
Vi snakker om :
Personaleforhold / tavshedspligt
Daglig rytme / aktiviteter i huset
Diverse møder
Rygepolitik / alkoholpolitik
Gensidige forventninger
Spørgsmål.
 
2.besøg
Den studerende medbringer sin foreløbige målformulering og denne drøftes.
Samarbejdsaftale og straffeattest underskrives
Mødeplan udleveres
Spørgsmål
Litteratur
Foto
 
Hvad kan den studerende forvente af praktikstedet under praktikken.
At din vejleder er synlig og støttende
Konstruktiv ris og ros
At vi er med på nye udfordringer
Et godt personale samarbejde
Vejledning en time ugentligt
 
 
 
 
 
 
 
Anbefaling af faglitteratur
 
Institutionslederens og praktikvejlederens opgaver i forhold til praktikuddannelsen (herunder organisering af vejledningstimer og samarbejde med uddannelsesinstitutionen)
Lederen giver mulighed for afholdelse af vejledningstimer.
Praktikvejleder informere leder om indkald og andre ønsker / aktiviteter i forbindelse med studiet.