Landsgrav Friskoles uddannelsesplan for lærerpraktikanter

Uddannelsesplanen skal give en kort beskrivelse af, hvordan praktikskolen arbejder med at uddanne den lærerstuderende. Se BEK nr 593 af 01/05/2015:

§13 stk. 2 Praktikskolen udarbejder en uddannelsesplan for praktikken i overensstemmelse med kompetencebeskrivelsen for den pågældende praktikperiode. Professionshøjskolen skal godkende uddannelsesplanen.

Præsentation af Landsgrav Friskole

Landsgrav Friskole er en Grundtvig-Koldsk friskole grundlagt i 1869. Elevtal er max 220. Der er et spor fra 0.-9. klasse med 22 børn i hver klasse.

Skolens formål er:

At udøve skolevirksomhed, der er præget af en nutidig fortolkning af N.F.S.Grundtvigs menneskesyn og Christian Kolds tanker og ideer om undervisning i skolen.

 • At åbne elevernes øjne for mangfoldigheden på jorden. Skolen skal være med til at give dem mod til at tage del i dette liv med ansvar for sig selv, hinanden og den fælles jord.

 • At der i skolen gives en personlig, levende undervisning, hvor musik og sang, leg og dramatik, idræt og praktisk arbejde vægtes lige så højt som det boglige arbejde, dog uden at tilsidesætte de faglige mål. Der skal være god plads til fortælling samt samtale i undervisningen.

 • Undervisningen skal altid svare til det enkelte barns naturlige udvikling og lægge op til, at det bliver "et helt menneske" med både hjerte, krop og forstand.

  For øvrig information henvises til vores hjemmeside: www.landsgravfriskole.dk hvor der kan læses mere om undervisning og dagligdag på skolen, vision og værdier mv.

Forventninger til den studerende i praktik

Engagement

 • At den studerende har gjort sig tanker om lærerprofessionen

 • At den studerende kender kompetencemål for det konkrete praktikniveau

 • At den studerende har overvejet hvilke ønsker og udfordringer, der skal indfries i praktikperioden

 • At den studerende forholder sig interesseret, spørgende og undrende til det pædagogiske arbejde

 • At den studerende overholder aftaler

 • At den studerende overholder regler om syge- og raskmelding

 • At den studerende overholder tavshedspligten og optræder loyalt over for skolens værdier

Forberedelse, gennemførelse og evaluering

 • At den studerende i god tid aftaler møde med praktiklærer inden praktikstart

 • At den studerende har overvejet praktikkens indhold under hensyntagen til klassens årsplan og Fælles Mål

 • At den studerende er forberedt til møder og undervisning

 • At den studerende forbereder sig til vejledning og eksempelvis foreslår dagsordenpunkter

 • At den studerende ved gruppepraktik er indstillet på, at undervisningen fordeles ligeligt

 • At den studerende er indstillet på at give feedback og evaluere på medstuderendes arbejde

Deltagelse i skolens hverdag

At den studerende ud over undervisning deltager i lærerens andre arbejdsområder som:

 • Møder (forældremøder, personalemøder, temamøder)

 • Skole/hjem-samarbejde

 • Tilsynsopgaver

 • Konfliktløsning

 • Opgave hvor den studerende anvender sine IT-kompetencer

 • Minimum 30 timer om ugen på skolen - det er et fuldtidsarbejde.

Praktik og vejledning

 

For at de studerende kan opfylde kompetencemålene for de forskellige niveauer i praktik stiller skolen følgende muligheder og rammer til rådighed:

 

 • Skolen planlægger praktikanternes skema ud fra deres linjefag. Praktikanterne indgår i skolens dagligdag og deltager fx til morgensang, har gårdvagter osv.

 • Praktiklærerne vejleder praktikanterne i forhold til planlægningen af undervisningsforløb ud fra kompetencemålene for didaktik, klasseledelse og relationsarbejde på det gældende praktikniveau.

 • Praktiklærerne observerer praktikanternes undervisning og anvender observationer til efterfølgende drøftelse af og refleksion over praktikanternes undervisning. Herunder indgår også drøftelse af praktiklærerens egen undervisning med henblik på sparring og erfaringsudveksling.

 • Praktikanterne deltager i teammøder på trinnet samt eventuelle lærermøder i praktikperioden. Der gives mulighed for deltagelse ved eventuelle skolehjem-samtaler samt forældremøder.

   

Praktikkens kompetenceområder

 • Kompetenceområde 1: Didaktik

 • Kompetenceområde 2: Klasseledelse

 • Kompetenceområde 3: Relationsarbejde

 

Praktikniveau 1

Kompetenceområde 1: Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning.

 

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene?

Kompetencemål: Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.

 

Den studerende får kendskab til klassens årsplaner og undervisningsplaner, samt materialer som anvendes på skolen.

Praktiklæreren vejleder den studerende i at forberede undervisning samt udarbejde og justere skriftlige undervisningsplaner.

Den studerende skal have kendskab til praktiklærerens/skolens forskellige evalueringsformer og udvikle færdighed i at vurdere elevens læringsudnytte i forhold til mål.

Den studerende får mulighed for at observere og analysere undervisning.

Den studerende får mulighed for at indsamle data, fx skriftlige opgaver, som der fokuseres på i vejledningen med praktiklæreren om god undervisning.

Færdighedsmål:

Den studerende kan

Vidensmål:

Den studerende har viden om

målsætte, planlægge, gennemføre og evaluere undervisnings-sekvenser i samarbejde med medstuderende,

folkeskolens formål og læreplaner, principper for undervisningsplanlægning, undervisningsmetoder og organisering af elevaktiviteter under hensyntagen til elevernes forudsætninger,

 

 

 

 

 

redegøre for tegn på elevernes udbytte af undervisningen i forhold til formulerede mål,

evalueringsformer og tegn på elevers målopnåelse på praktikskolen,

 

 

 

 

analysere undervisningssekvenser med henblik på udvikling af undervisningen,

observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder,

 

 

Kompetenceområde 2: Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.

 

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene?

Kompetencemål: Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab.

 

Praktiklæreren drøfter klasseledelse ud fra egen praksis og vejleder den studerende i varierede måder at lede klasse- og læringsarbejdet.

Den studerende får mulighed for at lede en klasse med fokus på inddragelse af eleverne.

Færdighedsmål: Den studerende kan

 

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

 

lede elevernes deltagelse i undervisningen,

klasseledelse,

 

Kompetenceområde 3: Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.

 

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene?

Kompetencemål: Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen.

 

Praktiklæreren viser og vejleder den studerende i, hvordan hun kommunikerer med forældre og elever om og i undervisningen – både verbalt og nonverbalt.

 

Den studerende får mulighed for at gøre sig erfaringer med at kommunikere med forældre om elevernes læring og trivsel.

Færdighedsmål: Den studerende kan

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

 

kommunikere lærings- og trivselsfremmende med elever,

kommunikation, elevtrivsel, motivation, læring og elevrelationer,

 

 

kommunikere med forældre om undervisningen og skolens formål og opgave,

skole-hjemsamarbejde,

 

 

 

Praktikniveau 2

Kompetenceområde 1: Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning.

 

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene?

Kompetencemål: Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.

 

 

Den studerende får kenskab til praktiklærerens principper for undervisningsplanlægning.

 

Den studerende får mulighed for i praktikgruppen selv at gøre erfaringer med undervisningsplanlægning ud fra forskellige principper og metoder. Praktiklæreren vejleder.

 

Praktiklæreren vejleder den/de studerende i at forberede undervisning samt udarbejde og justere skriftlige undervisningsplaner medhenblik på variation og differentiering.

 

På baggrund af den studerendes viden om forskellige evalueringsmetoder får den studerende mulighed for at gøre erfaringer med evaluering af undervisning og elevers læring.

 

Den studerende får mulighed for at observere og udvikle sin egen undervisning og lærervirksomhed.

Den studerende får mulighed for at observere, hvordan og hvad elever lærer med vejledning fra praktiklæreren.

Færdighedsmål:

Den studerende kan

Vidensmål:

Den studerende har viden om

planlægge, gennemføre og evaluere et differentieret undervisningsforløb i samarbejde med medstuderende med anvendelse af en variation af metoder, herunder anvendel-sesorienterede undervisnings-former og bevægelse i undervisningen,

undervisningsmetoder, principper for undervisningsdifferentiering, læremidler

og it,

 

 

 

 

 

evaluere undervisningsforløb og elevers læringsudbytte,

formative og summative evalueringsmetoder samt test,

 

 

 

observere egen praksis og den enkelte elevs læring med henblik på udvikling af undervisningen,

observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder,

 

 

 

Kompetenceområde 2: Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.

 

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene?

Kompetencemål: Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab.

 

Praktiklæreren giver den studerende viden om sin egen praksis med ledelse og udvikling af læringsmiljø og sociale relationer.

 

Den studerende får mulighed for – med vejledning af praktiklæreren - at gøre erfaringer med udvikling af læringsmiljø og det sociale liv i klassen.

 

Praktiklæreren drøfter udviklingsmulighederne med den studerende og giver feedback på den studerendes praktikarbejde vedr. klasseledelse.

Færdighedsmål: Den studerende kan

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

 

udvikle tydelige rammer for læring og for klassens sociale liv i samarbejde med eleverne og

klasseledelse, læringsmiljø og klassens sociale relationer og

 

 

 

 

Kompetenceområde 3: Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.

 

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene?

Kompetencemål: Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen.

Den studerende får indsigt i praktiklærerens praksis vedr. klassens læringsmiljø og trivsel.

 

Den studerende får mulighed for i samarbejde med elever og medstuderende/praktiklærer at drøfte og udvikle klassens læringsmiljø og trivsel.

 

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål:

Den studerende har viden om

samarbejde dialogisk med elever og kolleger om justering af undervisningen og elevernes aktive deltagelse,

kommunikation, involverende læringsmiljøer, motivation og trivsel,

 

 

 

kommunikere skriftligt og mundtligt med forældre om formål og indhold i planlagte undervisningsforløb,

Professionel kommunikation, og ligeværdigt samarbejde, inklusionsprocesser og

Den studerende får indsigt i og erfaring med kommunikation og samarbejde med forældre.

 

 

 

 

Praktikniveau 3

Kompetenceområde 1: Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning.

 

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene?

Kompetencemål: Den studerende kan i samarbejde med kolleger, ressourcepersoner og forældre begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.

 

Praktiklæreren drøfter organisations-, undervisnings-, og samarbejdsformer med den studerende.

 

Den studerende får mulighed for selvstændigt at stå for planlægning og gennemførelse af undervisning i samarbejde med relevante parter.

 

Den studerende får på baggrund af sin viden om evaluering mulighed for selvstændigt at evaluere undervisning og elevers læring.

 

Praktiklæreren støtter, vejleder og udfordrer de studerende i udviklingen af praksis på et fagdidaktisk og empirisk grundlag.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

planlægge, gennemføre og evaluere længerevarende undervisningsforløb under hensyntagen til elev- og årsplaner i samarbejde med medstuderende og skolens øvrige ressourcepersoner,

organisations-, undervisnings-, og samarbejdsformer,

 

 

 

 

 

evaluere elevers læringsudbytte og undervisningens effekt og

metoder til formativ og summativ evaluering og

 

 

udvikle egen og andres praksis på et empirisk grundlag.

observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder.

 

 

 

Kompetenceområde 2: Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.

 

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene?

Kompetencemål: Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab.

 

Principperne for inklusion drøftes med praktiklæreren både før og efter den studerendes erfaringer med konflikthåndtering.

 

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

lede inklusionsprocesser i samarbejde

med eleverne.

læringsmiljø, inklusion, konflikthåndtering og mobning.

 

 

Kompetenceområde 3: Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.

 

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene?

Kompetencemål: Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen.

Den studerende anvender sin viden og udvikler erfaringer med klassens sociale liv med vejledning fra praktiklæreren.

 

Den studerende anvender sin viden og udvikler erfaringer med kommunikation med forældrene under vejledning fra praktiklæreren.

 

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

støtte den enkelte elevs aktive deltagelse i undervisningen og i klassens sociale liv, samarbejde med forskellige parter på skolen, og

anerkendende kommunikation, og ligeværdigt samarbejde, inklusionsprocesser og

 

 

kommunikere med forældre om elevernes skolegang.

Processer, der fremmer godt skole-hjemsamarbejde og samarbejdsformer ved forældremøder og forældresamtaler og kontaktgrupper.